KOORDYNACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

 

BENEFICJENT PROJEKTU:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

  

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu:  1 813 010,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  1 541 058,50 zł

  

CEL PROJEKTU:

Rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących do 31 grudnia 2018r. 

 

GRUPY DOCELOWE:

 

RODZAJE WSPARCIA:

 

ZAKŁADANE EFEKTY: