Tytuł projektu: Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

 

Beneficjent projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu) a podmiotami leczniczymi z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Świecia, Nakła nad Notecią, Chełmży, Tucholi oraz Aleksandrowa Kujawskiego (partnerzy projektu).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego     na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

 

Okres realizacji projektu:

luty 2020 – grudzień 2021 r.

 

Całkowita wartość projektu:

42 649 076,07 zł

 

Kwota dofinansowania:

38 384 168,49 zł

 

Cel projektu:

zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego poprzez przebudowę, adaptację i wyposażenie budynków szpitalnych w zakresie chorób zakaźnych

 

Grupa docelowa projektu:

mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego

 

Działania realizowane w ramach projektu obejmują trzy moduły:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla podmiotów leczniczych będących partnerami        w przedmiotowym projekcie

- zakup pozostałego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla podmiotów leczniczych będących partnerami w przedmiotowym projekcie niezbędnego do realizacji usług medycznych świadczonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem

- modernizacja i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych.

 

Efekty:

- ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 29 000 osób

- liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 3000 osób

- liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 5 545 osób

- potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 5 250 sztuk.