Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

Beneficjenci projektu:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Okres realizacji projektu:

01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

 

Całkowita wartość projektu:

36 181 362,97 zł

 

Kwota dofinansowania:

30 754 158,53 zł

 

Cel projektu:

Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

Grupa docelowa projektu:

  • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. instytucje systemu pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, jak również przedsiębiorcy oraz służby mundurowe)
  • Podmioty zaangażowane w realizacje usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii

 

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców
  • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej - wypłata dopłat do wynagrodzeń dla pracowników DPS i POW oraz przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa

 

Efekty:

  • 330 podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 
  • 195 podmiotów, które otrzymały grant na cele zapobiegania skutkom COVID-19
  • 330 podmiotów, w których nastąpił wzrost bezpieczeństwa pracowników i podopiecznych podczas pandemii COVID-19 w wyniku przeprowadzenia testów na obecność koronowirusa

  

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19: 36 181 362,97 zł