Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany jest w 19 powiatach ziemskich i 4 grodzkich naszego województwa i opiera się na trzech filarach:

I filarem jest świadczenie bezpośredniego wsparcia rodzinom zastępczym oraz przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w czterech miastach na prawach powiatu zostały utworzone i funkcjonują Centra Wspierania Rodzin (łącznie
23 Centra), specjalnie przygotowane miejsca przyjazne rodzinom, w których mogą być realizowane działania na ich rzecz. W każdym z tych Centrów zatrudnieni są specjaliści, których zadaniem jest organizacja procesu wsparcia począwszy od diagnozy sytacji rodziny, poprzez określenie planu wsparcia po realizację działań na rzecz rodziny przy wykorzystaniu form dostępnych w ramach projektu. Ich rolą jest utrzymanie stałego kontaktu z rodzinami, zaangażowanymi podmiotami i środowiskiem lokalnym. Centrum oferuje rodzinom (przede wszystkim zastępczym) bogaty wachlarz różnych form wsparcia, od specjalistycznego poradnictwa, mediacji i terapii dla rodzin, poprzez różnego rodzaju warsztaty. Formy warsztatowe kierowane do dzieci i młodzieży mają na celu  nabycie przez nich umiejętności właściwego odreagowania napięć emocjonalnych, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa
i zaufania do otaczających osób, umiejętności dostrzegania potrzeb własnych i drugiego człowieka, umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i pełnienia ról społecznych, podniesienie samooceny. Warsztaty kierowane do rodziców mają na celu podniesienie ich umiejętności i kompetencji rodzicielskich. Młodzież, która opuszcza pieczę zastępczą znajdzie w Centrach też coś dla siebie, np. może skorzystać z dofinansowania, w formie bonów edukacyjnych, wybranych przez siebie kursów wzmacniających ich kompetencje społeczne, uczących zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Po raz pierwszy w projekcie rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z nowych form wsparcia np. superwizji służącej m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu i  przeciwdziałanie wypaleniu. Osoby i rodziny objęte wsparciem w ramach projektu mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb w oparciu o wnikliwą diagnozę. Usługi wsparcia rodziny realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów mających doświadczenie w pracy z rodzinami.

II filarem są działania edukacyjne, kierowane do szerokiego kręgu społeczności lokalnych
a służące przekazywaniu wiedzy na temat istoty pieczy zastępczej, funkcjonowania rodzin zastępczych, trudności wiążących się ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Efektem tych działań ma być odejście od sprawowania pieczy zastępczej w dużych placówkach na rzecz mniejszych, przyjaznych wychowaniu form, jak najbardziej zbliżonych do rodziny (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).

III filarem projektu to przede wszystkim podnoszenie umiejetności i kwalifikacji kadr
w zakresie sprawowania pieczy zastępczej, głównie osób prowadzacych rodzinne domy dziecka, dyrektorów małych pacówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 miejsc oraz rodziców zastępczych w formie szkoleń, warsztatów, kursów czy seminariów. W roku 2017 110 osób z tej grupy skorzystało z licznych szkoleń jak: „ADHD- bunt, opór i agresja – jak to opanować wśród dzieci”, „RAD –zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”, „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Tożsamość dziecka” i kursu specjalistycznego „Trening Zastępowania Agresji”.Zorganizowano też specjalistyczny kurs, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, w ramach którego przygotowano grupę
87 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.