Działania projektu „Rodzina w Centrum” cieszą się ogromnym zainteresowaniem, tworzą nową jakość pracy z rodzinami, a jego kompleksowość pozwala skutecznie rozwiązywać problemy rodzin. Projekt umożliwia powiatowym centrom pomocy rodzinie nowoczesne podejście do kwestii wspierania rodzin głównie poprzez prowadzenie dogłębnej analizy potrzeb, dopasowanie wsparcia, zastosowanie nowatorskich rozwiązań (np. warsztaty dla ojców, wyjazdy edukacyjne, superwizja). Rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z nowych form wsparcia, dotąd nie realizowanych na terenie powiatu, a tym samym podnieść swoje kompetencje i umiejętności w sprawowaniu pieczy.

Do końca 2017r. w projekcie zrealizowano:


Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:

 • poradnictwo specjalistyczne – łącznie ponad 12 900 usług, w tym:
  - pedagogiczne,
  - psychologiczne,
  - prawne,
  - psychiatryczne,
 • 140 warsztatów dla rodziców podnoszących kompetencje rodzicielskie (wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci ),
 • 90 warsztatów dla dzieci przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 49 warsztatów socjoterapeutycznych dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 1218 godzin terapii rodzinnej,
 • 616 godzin superwizji dla rodzin,
 • 636 mediacji rodzinnych,
 • 210 spotkań grup wsparcia,
 • 56 bonów edykacyjnych,
 • 15 szkoleń dla wolontariuszy,
 • 21 wyjazdów edukacyjnych dla rodzin, których celem było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin oraz poprawa relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także promowanie właściwepgo modelu życia rodziny.

Do końca 2017 roku z usług CWR skorzystało ponad 5 000 osób.

Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim:

 • 60 spotkań edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci - w powiatach ziemskich oraz grodzkich
 • 4 spotkania edukacyjnych dotyczących tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci – spotkania wojewódzkie

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 1928 osób.

 • 4 szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, pogotowia rodzinnego, prowadzenia RDD oraz dla kandydatów na dyrektora PO-W typu rodzinnego – szkoleniami objęto 87 osób;

 

Doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w tym: rodzin zastępczych, kadry prowadzącej RDD:

 • 4 szkolenia;
 • 1 kurs specjalistyczny;
 • 20 godziny doradztwa indywidualnego
 • 3 spotkania doradztwa grupowego

Łącznie wsparciem szkoleniowym i doradczym objęto ponad 110 osób.

 

Do końca 2017 roku z działań realizowanych w ramach projektu skorzystało ponad 7 000 osób.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.