W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) zadania marszałków województw w zakresie pełnienia funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przejmą z dniem 1 stycznia 2018 r. wojewodowie.

Na podstawie  art. 23 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1518 z póżn.zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) informujemy, iż od dnia 25.09.2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nie będzie przyjmował wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze bezpośrednio od wnioskodawców złożonych korespondencyjnie, a także podczas dyżurów pełnionych przez pracowników w siedzibie Ośrodka.

W przypadku gdy jeden z rodziców zamieszkuje  i  pracuje poza granicami Polski w jednym z państw EU/EOG bądź Szwajcarii a drugi z rodziców zamieszkuje wraz dziećmi w Polsce i jest osobą aktywną zawodowo (podlega pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe z jakiegokolwiek tytułu np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla bezrobotnych, gospodarstwo rolne) w Polsce powinny zostać złożone wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze a wnioskodawca powinien legitymować się decyzją przyznającą bądź odmowną dotyczącą ww. świadczeń.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy poniedziałek  (14 sierpnia). Zgodnie z obowiązującym prawem, dzień wolny został ustalony za przypadający w sobotę 11 listopada, Święto Niepodległości.