Tytuł projektu: Aktywna Mama, aktywny Tata

 

Beneficjenci projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

 • Gmina Miasta Toruń / MOPR Toruń, PUP dla Miasta Torunia
 • Gmina Miasta Bydgoszcz / MOPS Bydgoszcz, PUP Bydgoszcz
 • Gmina Miasta Grudziądz / MOPR Grudziądz, PUP Grudziądz
 • Powiat Inowrocławski / PCPR Inowrocław, PUP Inowrocław
 • Powiat Włocławski / PUP Włocławek
 • Gmina Miasta Włocławek / MOPR Włocławek

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 12 922 277,50 zł

Kwota dofinansowania: 12 276 163,62 zł

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 300 Uczestników Projektu bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 31.08.2022 r.

Uczestnicy projektu: osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Oferowane formy wsparcia: Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem:

 • w żłobku;
 • w klubie dziecięcym;
 • wynagrodzenia opiekuna dziennego;
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani.

Ponadto dla osób biernych zawodowo przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające powrót na rynek pracy w formie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych;
 • staży;
 • dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.

Efekty:

 • zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3,
 • powrót na rynek pracy mieszkańców województwa opiekujących się dziećmi do lat 3.