Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy naszego województwa realizują projekty „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Trwa nabór do edycji programu „Opieka 75+” na rok 2022.

„Opieka 75+” to program, którego celem jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej. Adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w trzeciej edycji projektu pn. „Rodzina w Centrum” podjął współpracę z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu która zaowocowała cyklem spotkań szkoleniowych stanowiących odpowiedź na ogromną potrzebę rodziców dzieci obarczonych FASD czyli płodowym zespołem alkoholowym do poszerzania kompetencji w zakresie postępowania z dzieckiem z FASD oraz do  przygotowania rodziców do pracy terapeutycznej z dzieckiem w domu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o możliwości przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia.

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy oddajemy w Państwa ręce już ósme wydanie Informatora dla Seniora. Publikację o kujawsko-pomorskiej infrastrukturze pomocowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Tegoroczne wydanie zostało przygotowane w wersji elektronicznej. 

Powiat Lipnowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (V)”, Oś priorytetowa I. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przed pomocą społeczną nowe wyzwania  związane m.in. z procesem deinstytucjonalizacji rozumianym przede wszystkim jako rozwój usług społecznych.

Już dziś co piąta gmina  województwa kujawsko- pomorskiego deklaruje gotowość utworzenia Centrum Usług Społecznych w najbliższej perspektywie finansowej, a kolejne zgłaszają nam potrzeby wsparcia w tym zakresie.

Świąteczne produkty, oferowane przez przedsiębiorstwa społeczne z naszego regionu, są prezentowane w Kościuszko Business Point w Toruniu. Przy okazji promowany jest znak „Zakup Prospołeczny”.

Zajęcia oferowane młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” są ciekawą alternatywą dla codzienności. Uczestnikom w każdym tygodniu proponowane są tematyczne zajęcia i atrakcyjne wyjścia, które  wspierają ich rozwój osobisty i społeczny.

W ramach projektu „Trampolina 3”, 150 uczestników z 15 Młodzieżowych Centrów korzysta z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Młodzież, wyjeżdżąc do teatrów, kin, parku trampolin i na wystawy  pod opieką wychowawców uczy się funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych. Wyjścia stanowią alternatywę dla zamkniętych środowisk, w których młodzież funkcjonuje na co dzień.