W województwie kujawsko-pomorskim, w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2018r. Samorząd Województwa realizuje działania związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez projekt partnerski pod nazwą „Rodzina w Centrum”. W imieniu Samorządu Województwa liderem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a partnerami są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej działające w powiatach grodzkich. Działania te są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rodzina w Centrum to przedsięwzięcie adresowane m.in. do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia i opuszczenia pieczy zastępczej, a także rodzin naturalnych, które przeżywają różnego rodzaju trudności opiekuńczo- wychowawcze, są zagrożone wykluczeniem społecznym czy objęte asystenturą rodzinną. Projekt zakłada kompleksowe podejście do problematyki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym, ma też charakter profilaktyczno-edukacyjny. Jego celem jest zwiększenie poziomu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej, a także rozwój i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej. Zaplanowane działania mają za zadanie wzmacniać i stymulować naturalne środowiska rodzinne borykające się z problemami, aby ograniczyć umieszczanie dzieci poza rodziną.