Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z poźn. zm.) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny RKE dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył wymagane dokumenty.

 

WARUNKI UZYSKANIA I STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

 

Warunkiem uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 4. zdanie egzaminu przed regionalną komisją.

 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w pkt 1 i 2.

 

OPIS EGZAMINU

Egzamin odbywa się w formie ustnej i obejmuje zagadnienia określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486).

Zagadnienia egzaminacyjne i zestawy pytań przygotowuje RKE. Osoba przystępująca do egzaminu losuje samodzielnie 1 zestaw, który składa się z 3 pytań.

Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu nie spełnią wszystkich określonych w w/w rozporządzeniu wymagań, nie będą mogły przystąpić do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim określiła wykaz następujących dokumentów niezbędnych do złożenia przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:

 1. imienny wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, według wzoru podanego w Załączniku nr 1 [docx, 20KB],
 2. uwierzytelnioną[1] kopię dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia:
  1. studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  2. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  3. studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  4. studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 3. oryginał zaświadczenia podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji zawierającego następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia, termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 [docx, 16KB],
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach procedury egzaminacyjnej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 [docx, 18KB],
 5. oryginał zaświadczenia od pracodawcy wystawionego nie później niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku, potwierdzającego co najmniej dwuletni staż w zawodzie pracownika socjalnego,
 6. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin w kwocie 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, na konto wskazane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku wskazana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. (M.P.2018.187) stanowiła 4 271,51 zł. Zgodnie z powyższym, wymagana opłata za egzamin wynosi 427,15 zł.

 

Opłatę za egzamin dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, zgodnie z zapisem § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Marszałka Województwa, tj.

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń

 

Bank PKO BP

73 1020 5011 0000 9302 0119 7078

 

W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za egzamin na I st. specjalizacji  w zawodzie pracownik socjalny,……………………………………………………………....” (imię i nazwisko osoby wpłacającej)

W przypadku opłat wnoszonych przez podmioty prowadzące szkolenie na przelewie powinny znaleźć się dane podmiotu szkolącego (nazwa i adres placówki), natomiast w tytule przelewu należy wpisać: „opłata za egzamin na I st. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny za ……….  osób (należy podać liczbę osób) oraz wymienić imiona i nazwiska tych osób”. W przypadku dużej liczby osób do potwierdzenia wniesienia opłaty za egzamin należy dołączyć wykaz osób, za które została dokonana opłata.

Wyżej wymieniony wykaz dokumentów obowiązuje zarówno osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy, jak również te osoby, które przystępują do egzaminu poprawkowego.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji egzaminacyjnej, każda osoba zostanie poinformowana o decyzji regionalnej komisji w sprawie dopuszczenia do egzaminu.

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.

Przełożenie terminu egzaminu będzie możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych (konieczne będzie udokumentowanie braku możliwości przybycia na egzamin w wyznaczonym terminie).

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie, dana osoba będzie zobligowana do ponownego wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Działem Współpracy i Szkoleń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej tel. 56 657 14 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1] Za uwierzytelnione kopie dokumentów, które muszą zostać przedstawione RKE w celu dopuszczenia do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznaje się kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez organ/instytucję wydający dany dokument, notariusza lub Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, po uprzednim przedstawieniu Komisji oryginału dokumentu. W ostatnim przypadku osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu musi złożyć oryginały dokumentów, które będzie mogła odebrać po egzaminie.