BENEFICJENCI PROJEKTU:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS”
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Całkowita wartość projektu: 8 373 370,32 zł

Kwota dofinansowania (w tym UE): 7 954 537,24 zł (7 117 364,77 zł)

Dotychczas w województwie kujawsko-pomorskim nie był realizowany projekt o takim zasięgu i zakresie wsparcia jak projekt partnerski pt. „Trampolina”, który jest działaniem nastawionym na praktyczne rozwiązanie złożonych problemów młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym i poprawczym przy współudziale partnerów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego reprezentujących dwa sektory. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka oraz 5 publicznych placówek systemu oświaty: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych nadzorem kuratorskim/środkiem wychowawczym oraz 140 wychowanków/wychowanek Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 80 z otoczenia młodzieży objętej projektem, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnikami projektu „Trampolina” jest młodzież w wieku od 13 do 21 lat, zamieszkała lub ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wobec której zastosowano nadzór kuratora lub inny środek wychowawczy, dzieci i młodzież przebywająca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych/Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz otoczenie młodzieży tj. rodzice lub opiekunowie prawni oraz inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Realizacja projektu przewidziana jest na 24 miesiące począwszy od 01.09.2016 r.

Dzięki możliwości uzyskania dofinasowania ze środków Unii Europejskiej zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego prowadzącego do aktywizacji społeczno-zawodowej m.in. poprzez:

 • opiekę wysokokwalifikowanej kadry wychowawców, specjalistów ds. resocjalizacji, animatorów młodzieży,
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: m.in. wyjścia do filharmonii, opery, kina, teatru, lokalnych ośrodków kultury, Planetarium, Astrobaz, Muzeum Piernika, Młynu Wiedzy, lokalnych bibliotek itp.,
 • organizację zajęć sportowych,
 • terapię przez sztukę (m.in. zajęcia artystyczne, muzyczne, wokalne, teatralne, realizację profesjonalnego klipu, udział w przeglądach artystycznych),
 • wsparcie socjoterapeutów, psychologów, edukatorów, doradców zawodowych,
 • wolontariat,
 • szkolenia zawodowe, staże, wizyty zawodoznawcze,
 • zajęcia Kynoterapii, Hipoterapii,
 • warsztaty rozwijające umiejętności specjalistyczne i techniczne np. ratowniczo-strażackie, cukiernicze, renowację mebli, politechniczne, spawalnicze, stylizację paznokci, wizaż, florystykę, informatyczno-medialne.

 

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego powstanie 20 Młodzieżowych Centrów skupiających młodzież objętą m.in. nadzorem kuratorskim, natomiast młodzież umieszczona w 5 młodzieżowych ośrodka wychowawczych/socjoterapii będzie brała udział w zajęciach prowadzonych na terenach swoich placówek.

Uzupełnieniem działań aktywizacyjno-socjalizacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach projektu będzie wsparcie dedykowane do grupy 80 rodziców/opiekunów prawnych pozwalając na diagnozowanie możliwości w zakresie aktywizacji społecznej, pedagogicznej, diagnozę problemów rodzicielskich, potrzeb związanych z wychowywaniem dzieci mających problem z prawem. Rodzice/opiekunowie poznają formy spędzania czasu wolnego z dzieckiem, nabędą umiejętność rozmów z dzieckiem, obserwacji, analizy zachowań. Dodatkowym elementem wspomagającym proces aktywizacji i socjalizacji będzie objęcie wsparcie rodziców/opiekunów prawnych wraz z dziećmi i młodzieżą poprzez udział we wspólnych w warsztatach w zakresie edukacji prorodzinnej.

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Trampolina” zostaną osiągnięte następujące efekty:

- 620 osób objętych zostanie wsparciem, w tym 80 osób z otoczenia uczestników,

- powstanie 620 Indywidualnych Planów Działań lub Indywidualnych Planów Resocjalizacyjnych,

- 303 osoby dokonają postępu w procesie aktywizacji społecznej,

- 81 osób uzyska kwalifikacje,

- 27 osób uzyska zatrudnienie dzięki udziałowi w projekcie.

 

Efekty:

 • objęcie wsparciem 560 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych po opuszczeniu programu przez 31 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • uzyskanie kompetencji zawodowych przez 50 osób po zakończeniu udziału w projekcie
 • 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym aktywnie poszukujących pracy po zakończeniu udziału w projekcie
 • podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • objęcie wsparciem 80 rodziców oraz opiekunów prawnych uczestników projektu
 • utworzenie Indywidualnych Planów Działania lub Indywidualnych Planów Resocjalizacyjnych dla 640 osób
 • postęp w aktywizacji społecznej u 303 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz uczestników Młodzieżowych Centrów