W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 roku projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w: Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Toruniu i Włocławku oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują Centra Wspierania Rodzin, w których dostępne są następujące usługi:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, itd.;
  • grupy samopomocowe/grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
  • usługi w placówkach wsparcia dziennego;
  • usługi dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w mieszkaniach wspomaganych;
  • ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.

Szczegółowe informacje nt. dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w poszczególnych powiatach zamieszczone są na stronach internetowych powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy rodzinie/społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.