Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom w województwie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu kontynuuje aktywne działania na rzecz rodzin i dzieci w ramach projektu Rodzina w centrum Etap I.

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt koncentruje się na zapewnieniu wsparcia rodzinom biologicznym w ramach prewencji umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz na doskonaleniu sposobu funkcjonowania systemu pieczy zastępczej, tak by w jego centrum znajdowało się zawsze dziecko i zapewnienie mu bezpiecznego i wspierającego miejsca do życia.

W ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I” rodziny są objęte pomocą, która zapewni im lepsze funkcjonowanie. Rodziny naturalne, a także rodziny zastępcze, mają równy dostęp do całego wachlarza wsparcia poradnictwa.

 

 

W ramach projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I” trwają różnego typu usługi wspierające i aktywizujące rodziny  w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno -edukacyjnym,m.in. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapia logopedyczna,  warsztaty dla dzieci „Moje Emocje”, mediacje rodzinne, warsztaty dla rodzin.

W dniu 27.04.2024 r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, odbyły się warsztaty socjoterapeutyczne nt. „Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym”. Dzieci i młodzież, mogły poszerzyć wiedzę nt. agresji i przemocy, poznały różnice pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, doskonaliły umiejętność rozpoznawania emocji towarzyszących zachowaniom wzbudzającym agresję, poznały sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Bezpieczna i przyjazna atmosfera zajęć sprzyjała integracji grupy, nawiązaniu nowych znajomości oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u każdego z uczestników. Dzięki warsztatom dzieci będą rozwiązywać wszelkie trudne sytuacje w sposób akceptowany społecznie i znajdą w sobie siłę, by przeciwdziałać zachowaniom agresywnym.

Partnerami w projekcie są wszystkie powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim oraz organizacja pozarządowa, wyłoniona w otwartym naborze na partnera krajowego - Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Partnerem wiodącym w projekcie jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego zadania będzie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

O wszystkich organizowanych formach wsparcia, w ramach projektu Rodzina w centrum Etap I, na bieżąco informować będą Centra Wspierania Rodzin we wszystkich powiatach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Galeria zdjęć: