Niniejszym przekazujemy Państwu kolejny raport Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), który przedstawia sytuację demograficzną i społeczną w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2023.

Zakres raportu, w znacznej części ustalony przez ustawodawcę, obejmuje aktualnie występujące problemy, grupy odbiorców pomocy społecznej i ich rozkład ilościowy, dostępną infrastrukturę, kadrę oraz nakłady finansowe przeznaczone na wydatki na pomoc społeczną i wsparcie, wychodząc tym samym poza zakres zagadnień sensu stricto związanych z obszarem pomocy społecznej. Należy podkreślić, że dane zawarte w raporcie dotyczą roku poprzedniego w stosunku do roku jego opracowania.

  

 

Raport zawiera informacje na temat sytuacji demograficznej województwa, jak również poszczególnych grup odbiorców pomocy i wsparcia, tj.:

  • osób starszych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • rodziny i dzieci,
  • osób w kryzysie zdrowia psychicznego,
  • osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością,
  • klientów pomocy społecznej,
  • kadry pomocy społecznej.

Raport zaprezentowano Radnym Województwa na III sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 czerwca 2024 r.