W ramach działań projektowych rozpoczynają się spotkania coachingowe dla pracowników socjalnych z gmin biorących udział w realizacji projektu. U każdego z partnerów projektu trenerzy przeprowadzą po 2 dwudniowe spotkania coachingu grupowego dla 15 osób oraz spotkania coachingu indywidualnego – po 13 godzin dla 10 pracowników.

Spotkania coachingu grupowego opierać się będą na wykorzystaniu zasobów, w tym wiedzy i umiejętności już posiadanych przez uczestników oraz na odpowiednim zmotywowaniu i towarzyszeniu w celowym usprawnianiu pracy. Spotkania będą miały na celu udoskonalenie posiadanej już wiedzy pod kątem wprowadzenia do praktyki. Udoskonalą umiejętność prowadzenia rozmowy coachingowej, zasady zadawania pytań, które otwierają rozmówcę, motywują i uzdalniają oraz wypracują wspólnie z trenerem coachingu umiejętności nawiązania relacji z klientem, tj. rodziną.

Uczestnicy coachingu indywidualnego będą mieli możliwość poznania swoich mocnych stron jako pracownika, rozwinięcie samoświadomości oraz pełnego wykorzystania własnego potencjału w pracy zawodowej. Efektami udziału w coachingu indywidualnym będzie ukształtowanie nawyków dotyczących wyznaczania i realizacji celów oraz wzrost samooceny i pewności siebie w konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi.

Wierzymy, że wzmocnieni pracownicy socjalni będą efektywnie i skutecznie współpracować w ramach działań kooperacyjnych.

W dniu 5 listopada 15 pracowników ośrodków pomocy społecznej z 5 gmin województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczących w realizacji projektu rozpoczęło spotkanie coachingu grupowego.