„Wiedza – kompetencje – finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” - to temat panelu, który będzie częścią tegorocznego WELCONOMY FORUM IN TORUŃ.

Do końca sierpnia trwa nabór wniosków do projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Po kilku miesiącach przerwy swoją działalność wznowiły Młodzieżowe Centra. Uczestnicy znowu mogą korzystać z różnych form wsparcia w ramach projektu.

Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich zakończyliśmy realizację II edycji działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dotychczasowa realizacja projektu oraz pilotażu Modelu kooperacji instytucji działających na rzecz osób czy rodzin, który został wypracowany w ramach projektu Kooperacja efektywna i skuteczna” przebiegała sprawnie, prowadząc ostatecznie do podpisania porozumień i zawiązania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz rozpoczęcia prac Gminnych Grup Kooperacji testujących Model z rodzinami.

Trwa rekrutacja do projektu Fundacji Partycypacji Społecznej i ROPS w Poznaniu „MOBILNY URZĘDNIK. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH” – FAZA TESTOWANIA.  Jego celem jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządów gmin w miejscu zamieszkania klienta. Dotyczy to usług kierowanych do osób o szczególnych potrzebach – osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

1 lipca br. odbyło się zakończenie kursów Matematyki z robotyką w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

Informujemy, że do 7 lipca 2020 roku wydłużamy termin składania wniosków na granty na dopłaty do wynagrodzeń w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Informujemy o zmianach w Regulaminie przyznawania grantów, w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Zmiana w wyjaśnieniach związanych z projektem pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie kwalifikowalności dopłat do wynagrodzeń za czas urlopu wypoczynkowego

 

STAN NA DZIEŃ 25.06.2020 r.