W dniach 20-21 września 2021 r. w hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się konferencja pn. „Nowe oblicza systemu usług społecznych” realizowana w ramach projektu partnerskiego „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Konferencja poświęcona będzie nowej formule świadczenia usług społecznych w kontekście tworzenia CUS oraz wspierania procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

W związku z ukończeniem okresu pilotażowego projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna” i realizacją zadań związanych z upowszechnianiem trzech modeli, przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wzięły udział w szkoleniu kompetencyjnym – Model kooperacji w gminach wiejskich.  Spotkanie odbyło się w trzech terminach- 21.05.2021, 02.06.2021 i 15.06.2021. Kształcenie się animatorek pozwoli w przyszłości efektywnie upowszechniać model kooperacji w gminach wiejskich naszego województwa.

Projekt „Kooperacja efektywna i skuteczna„ znajduje się obecnie w fazie upowszechniania modeli kooperacji dedykowanych gminom: wiejskim, miejsko–wiejskim i miejskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął kolejną edycję wsparcia dla instytucji pomocy i integracji społecznej w walce z pandemią Covid-19, w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył dystrybucję sprzętu i środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął dystrybucję sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Wsparcie skierowane jest  dla domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Celem pomocy jest wsparcie tych instytucji w walce z pandemią COVID-19.  Wsparcie w ramach zadania pozwoli na odpowiednie wyposażenie instytucji świadczących usługi dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracowników a także zwiększy bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności.

 Biorący udział w spotkaniu

W dniach 29-30.08, 19-20.08, 03-04.09.2020 odbyły się ostatnie spotkania Powiatowych Zespołów Kooperacyjnych powiatów: nakielskiego, tucholskiego oraz inowrocławskiego województwa Kujawsko - Pomorskiego, które realizowane były w ramach projektu  „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

W dniach  07 – 08. 09. 2020r. Toruń był miejscem spotkania wspólnych trzech Komitetów Sterujących dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest to już piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W dniach  07 – 08. 09. 2020r. w Toruniu odbędzie się wspólne posiedzenie trzech Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest to już piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Dotychczasowa realizacja projektu oraz pilotażu Modelu kooperacji instytucji działających na rzecz osób czy rodzin, który został wypracowany w ramach projektu Kooperacja efektywna i skuteczna” przebiegała sprawnie, prowadząc ostatecznie do podpisania porozumień i zawiązania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz rozpoczęcia prac Gminnych Grup Kooperacji testujących Model z rodzinami.