W dniu 15 lutego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej gościliśmy specjalistów ds. wsparcia rodziny w projekcie „Rodzina w Centrum 3”  , którzy dyskutowali m.in. nad  bieżącą realizację projektu RWC 3 , a także planach w zakresie dalszej współpracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej .

Po feriach zimowych Młodzieżowe Centra kontynuują działalność. Przed młodzieżą uczęszczającą do MC kolejny czas różnorodnych zajęć. 

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy realizuje dwa projekty, w ramach których oferowane jest wsparcie finansowe na start firmy.

Z myślą o dzieciach, w czasie ferii  w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zorganizowało warsztaty socjoterapeutyczne oraz „Moje Emocje”, które odbyły się w Sąsiecznie. Nie zabrakło gier, zabaw oraz śmiechów. Ostatniego dnia odbył się turniej ping-ponga, były planszówki a  na zakończenie pyszna pizza, którą przecież wszystkie dzieci uwielbiają! Zajęcia prowadziła ulubiona przez dzieci psycholog Pani Angelika.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020r., poz. 818), ogłasza otwarty nabór na trzech partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych
, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdują się
w załącznikach.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu ,,Trampolina 3” organizuje konferencję metodyczną poświęconą narzędziom i metodom pracy kuratora z nieletnimi.

19.01.2023 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.

Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt konkursowy „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” w ramach Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Ruszył konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność” 2023. Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych.