"Wiedza - kompetencje - finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej" - taki był temat panelu dyskusyjnego, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podczas XXVII Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.

W związku z przeprowadzoną oceną wniosków na granty na dopłaty do wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej  przedstawiamy listę rankingową wniosków,  które otrzymają grant.

 

Lista rankingowa [pdf, 284KB]

 


W ramach instrumentu zakupowego w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 w kilku podmiotach ekonomii społecznej zostały zakupione usługi animacyjne i edukacyjne.

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Wiedza - kompetencje - finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXVII Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.

W dniach  07 – 08. 09. 2020r. Toruń był miejscem spotkania wspólnych trzech Komitetów Sterujących dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest to już piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W dniach  07 – 08. 09. 2020r. w Toruniu odbędzie się wspólne posiedzenie trzech Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest to już piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Interaktywne narzędzie 4P skierowane jest do osób łączących opiekę nad osobami zależnymi – dziećmi i osobami starszymi/niesamodzielnymi z życiem zawodowym oraz ich międzysektorowego otoczenia, czyli podmiotów mogących udzielić im wsparcia.

Do 27 września potrwa nabór uczestników do III edycji projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES prowadzi nabór uczestników projektu pn.: „PRACA Z POWEREM”, w którym zapewnia preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

1. Pytanie:

Czy w ramach projektu grantowego pn. „Pomagamy skutecznie” dodatek do wynagrodzenia może otrzymać osoba zatrudniona w części na stanowisku pielęgniarki a w części etatu na stanowisku –opiekunki?

Odpowiedź:

 Osoba w/w może otrzymać dodatek proporcjonalnie tylko do części etatu, w ramach którego wykonuje czynności opiekunki, potwierdzone zakresem czynności. Zgodnie  z wytycznymi MRPiPS dodatki w ramach grantu (w projekcie PO WER “Pomagamy skutecznie”) nie mogą być przyznane personelowi medycznemu (tj. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez   Ministerstwo Zdrowia dotyczącą projektu NFZ pn. “Zapewnienie